ENERGI OCH HÅLLBARHET

Vår bransch spelar en stor roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Inom Züblin finns därför långtgående principer för hur vi som samhällsbyggare ska arbeta för att bidra till en hållbar utveckling. Vi koncentrerar oss på sex strategiska områden:

 • Ekologiskt och miljömässigt ansvarstagande
  • Använda energi och naturresurser på ett effektivt sätt.
 • Socialt ansvarstagande
  • Engagera oss socialt och långsiktigt främja utvalda kulturella projekt
 • Ekonomiskt ansvarstagande
  • Utnyttja möjligheter och identifiera risker på ett tidigt stadium – på så sätt fortsätter vi att vara långsiktigt framgångsrika.
 • Bolagsstyrning - Corporate Governance
  • Agera i överenstämmelse med lagar och koncernpolicys för ett handlande präglat av integritet, etik och oklanderligt agerande.
 • Företagets medborgaransvar - Corporate Citizenship
  • Transparenta och tydliga arbetssätt och beslutsprocesser för att ständigt göra oss förtjänta av våra intressenters förtroende.
 • Våra anställd och arbetsplatser
  • Skapa och upprätthålla en god och säker arbetsmiljö, samt främja mångfalden i våra team. Våra medarbetare står i fokus.

Vi är medvetna om att vår långsiktiga ekonomiska framgång är beroende av vår förmåga att integrera miljömässiga och sociala aspekter i våra affärsprocesser. Vi är redan på god väg i detta arbete, till exempel genom energikartläggning och energieffektivisering, samt vårt beslut att enbart använda el från förnybara källor.

I ett större perspektiv

Inom Züblins olika affärsdelar sker ett genomgående arbete för att bidra till ett hållbart samhälle.

Züblin arbetar exempelvis med tjänster inom:

 • Biogasanläggningar
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Havsbaserad vindkraft
 • Energieffektiva tunnelelement
 • Ackumuleringsteknologi

Medlemskap 

Züblin är en aktiv medlem i flera organisationer, styrelser och kommittéer som arbetar med hållbar utveckling inom vårt område, såsom:  

 • ENCORD (europeiskt nätverk av byggföretag för forskning och utveckling), en sammanslutning av 22 ledande företag inom byggbranschen. ENCORD är Europas forum för industriledd forskning och utveckling inom byggsektorn.
 • Ogni - Österrikiska Sustainable Building Council
 • DGNB -Tyska Sustainable Building Council

 Läs mer om STRABAG koncernens satsning på långsiktig hållbar verksamhet här.