Injektering

Jetinjektering
Jetinjektering är en högtrycksmetod där suspension av cement och vatten, ibland i kombination med luft och/eller vatten, injekteras i jorden. Injekteringen utförs genom att injekteringsverktyget, monitorn, först borras ned genom jordlagren till ett bestämt djup och därefter under samtidig rotation och uppdragning, sprutar ut cementsuspensionen genom monitorns munstycke. På så sätt åstadkoms successivt en pelare, jetpelare, av injekterad jord samtidigt som överskottsslam pressas upp genom borrhålet. Mängden cementslam som spolas upp kan uppgå till 50 % av injekterad volym.

Vanligen använda injekteringstryck är 400 – 500 bar vilket är tillräckligt för att jetstrålen skall kunna luckra upp jorden så att injekteringsmedlet kan fylla hålrum i jordmaterialet samtidigt som en del jordmaterial spolas upp till ytan och ersätts av cementsuspension.

Jetinjektering utförs för att förstärka jord i samband med schaktning och grundläggning eller grundförstärkning. Jetinjektering utförs även som tätskärmar i vattenförande jord eller som tätning av jordlager mot vattenströmning mellan spont och berg. Jetinjektering används vidare till grundförstärkning av befintliga byggnader, jordförstärkning av schaktväggar och tunneltak.

Ridåinjektering
Ridåinjektering genomförs för att täta berg. Syftet är att skära av grundvattenströmmar genom att täta sprickor i berg och på så sätt undvika okontrollerade grundvattensänkningar eller inläckage i bergschakter.

Ridåinjektering genomförs genom att hål borras i berget. I hålet genomförs vattenförlustmätningar för att se hur sprickigt och genomsläppligt berget är. Därefter injekteras bergets naturliga spricksystem med ett cementbruk under viss tid och med visst tryck. Stoppkriterier som är förutbestämda avgör när injekteringen är klar. För att kontrollera resultatet borras oftast kontrollhål som vattenförlustmäts eller så utförs provpumpningar.

Züblin och våra systerföretag förfogar över mycket kunskap och utrustning som krävs för alla typer av berginjektering. Vår utrustning är anpassad för modernt injekteringsarbete, exempelvis datorstyrd blandning, flerpumpsteknik, kontinuerlig tryck- och flödesmätning samt automatisk registrering av injekteringsförloppet.

Keminjektering

 Huvudsakligen används olika typer av polyuretan och epoxi till tätning och sprickförsegling, valet av material varierar beroende på projekt och anledning till sprickans uppkomst.

Metoden kan med fördel användas vid t ex badanläggningar, dammreparationer, kallmurar, kulvertar och övriga konstruktioner och anläggningar där sprickor behöver åtgärdas.

Keminjektering används också vid mycket kraftiga inläckage, då inte cement hinner reagera utan spolas ut innan det härdat. Vid denna typ av läckage används med fördel tvåkomponents polyuretaner, vilket vi på Züblin har erfarenhet av. Exempel på kemprodukter som använts under kontrollerade fomer i våra projekt är Tacss, HA Cut AF, Carbo Pur samt Carbo Stop.

Lågtrycksinjektering

Lågtrycksinjektering utförs för att fylla ut i bergets naturligt förekommande sprickor för att motverka inläckage av vatten.

Exempel är då borrning för stålkärnor utförs och berget är för uppsprucket för att garantera en god kvalitet på kringgjutning runt stålkärnan. En injektering utförs för att förhindra vatteninträngning som skulle kunna skölja bort stålkärnans kringgjutning. Berghålet borras sedan upp igen efter att bruket härdat tillräckligt. På så sätt har ett tätt berghål skapats och stålkärnan kan kringgjutas på ett kontrollerat sätt.