Jetinjektering

Jetinjektering är en högtrycksmetod där suspension av cement och vatten, ibland i kombination med luft och/eller vatten, injekteras i jorden. Injekteringen utförs genom att injekteringsverktyget, monitorn, först borras ned genom jordlagren till ett bestämt djup och därefter under samtidig rotation och uppdragning, sprutar ut cementsuspensionen genom monitorns munstycke. På så sätt åstadkoms successivt en pelare, jetpelare, av injekterad jord samtidigt som överskottsslam pressas upp genom borrhålet. Mängden cementslam som spolas upp kan uppgå till 50 % av injekterad volym.

Vanligen använda injekteringstryck är 400 – 500 bar vilket är tillräckligt för att jetstrålen skall kunna luckra upp jorden så att injekteringsmedlet kan fylla hålrum i jordmaterialet samtidigt som en del jordmaterial spolas upp till ytan och ersätts av cementsuspension.

Jetinjektering utförs för att förstärka jord i samband med schaktning och grundläggning eller grundförstärkning. Jetinjektering utförs även som tätskärmar i vattenförande jord eller som tätning av jordlager mot vattenströmning mellan spont och berg. Jetinjektering används vidare till grundförstärkning av befintliga byggnader, jordförstärkning av schaktväggar och tunneltak.