Ridåinjektering

Ridåinjektering genomförs för att täta berg. Syftet är att skära av grundvattenströmmar genom att täta sprickor i berg och på så sätt undvika okontrollerade grundvattensänkningar eller inläckage i bergschakter.

Ridåinjektering genomförs genom att hål borras i berget. I hålet genomförs vattenförlustmätningar för att se hur sprickigt och genomsläppligt berget är. Därefter injekteras bergets naturliga spricksystem med ett cementbruk under viss tid och med visst tryck. Stoppkriterier som är förutbestämda avgör när injekteringen är klar. För att kontrollera resultatet borras oftast kontrollhål som vattenförlustmäts eller så utförs provpumpningar.

 Züblin och våra systerföretag förfogar över mycket kunskap och utrustning som krävs för alla typer av berginjektering. Vår utrustning är anpassad för modernt injekteringsarbete, exempelvis datorstyrd blandning, flerpumpsteknik, kontinuerlig tryck- och flödesmätning samt automatisk registrering av injekteringsförloppet.