Slitsmur

Slitsmurar är platsgjutna ”väggar” som används för att skapa permanenta eller temporära stödväggar vid schakt. En guide-wall "styrvägg" byggs på båda sidor om den blivande väggens övre del. Vertikala slitsar schaktas i jorden och stabiliseras med hjälp av en stödvätska oftast innehållande bentonit. Armeringskorgar sänks ner och därefter undervattengjuts panelen med hjälp av rör nedförda till botten av panelen. Proceduren upprepas för den kvarvarande jorden mellan panelerna tills slitsmuren är komplett.
Vanligen installeras slitsmurarna ned till berg eller fastare jordlager.

Omgivningspåverkan från metoden (buller, vibrationer, grundvattensänkning) är normalt lägre än från vanligare metoder som till exempel en stålspont. Detta gör metoden lämplig i tätbebyggd miljö. En annan fördel är också att väggen kan användas i den permanenta konstruktionen, vilket kan minska behovet av ytor för byggnation.