Tätspont

 Stålspont används som en temporär eller permanent vägg för att hålla jordmassor och vatten ute från en schaktgrop samt för att säkra konstruktioner i den omedelbara närheten. Sponten består av stålprofiler som ger stor styvhet i förhållande till godstjockleken. Profilerna är relativt tunna (ofta 6–14 mm) och låsen (fogarna) är antingen i mitten (neutralaxeln) på profilen U-spont eller i ytterkant på profilen Z-spont. Nerdrivningsmotståndet är beroende av spontprofilen, jordmassornas beskaffenhet samt grundvattennivån. Profilerna drivs i huvudsak ner sammanhängande (dvs. i lås), antingen i angiven längd i jordmassor eller till berg.

Nerdrivningsutrustningen kan utgöras av vibrohejare eller frifallshejare. Oftast förstärks sponten mot rotation med hammarband som antingen stämpas invändigt i schaktgropen eller genom bakåtförankringar som till exempel självborrande stag eller linstag.