VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

Partnerskap
Vårt motto TEAMS WORK speglar kärnan i det viktiga i byggbranschen: nämligen arbetet med människor och deras välfungerande samarbete med varandra. Partnerskapsbaserat samarbete – i liten eller stor skala, externt eller internt, över varumärken, länder och organisatoriska gränser - möjliggör vad som inte kan göras ensam. Vi uppnår mer för våra intressenter om vi kombinerar vår styrka, vår kunskap, våra idéer och vår erfarenhet. Partnerskapsbaserat arbete karaktäriseras också av lika möjligheter och bygger på ärlighet, rättvisa och respekt. För att få partnerskap att blomstra lägger vi särskild tonvikt på relationer: i dialogen med nuvarande eller framtida kunder lyssnar vi t.ex aktivt för att alltid möta deras förväntningar när vi förverkligar deras projekt.

Förtroende
Liksom partnerskap är förtroende endast möjligt genom respekt och ärlighet - men det behöver också öppenhet och en känsla av ansvar för alla inblandade. Vi menar att förtroende är viktigt på alla områden, och en hög grad av personligt ansvar för varje enskild anställd är en av våra viktigaste ledningsprinciper. Precis som vi bygger långsiktiga affärsrelationer, arbetar vi med utvalda, beprövade underentreprenörer med vilka vi har en förtroendebaserad arbetsrelation. Och våra finansiärer kan lita på att vi på ett ärligt sätt hanterar de resurser som anförtrotts oss.

Solidaritet 
Solidaritet innebär att stå upp för varandra. Det är inte bara viktigt att se på hur vi gynnas av våra framgångar och tar ansvar för våra misslyckaden. Solidaritet behövs även när det gäller hur vi reagerar på framgångar och speciellt andras misslyckanden.

Innovationsglädje 
Flexibiliteten att snabbt anpassa oss till kortsiktiga förändringar på marknaden är möjlig tack vare vår finansiella styrka, men är också resultatet av innovation. Innovation är nyckeln till att behärska framtida utmaningar. Vi fäster därför stor vikt vid kontinuerlig utveckling och förbättring av våra processer, system, produkter och kunnande. Förutom tekniska innovationer, är vår partnerskapsmodell teamconcept bara ett exempel på hur vi är en pionjär när det gäller kontraktsinnovationer inom byggsektorn.

Engagemang 
Som en fullservice-leverantör för alla typer av byggbehov föreslår vi aktivt lösningar – om det tillåts i förfrågan – för att optimera kvalitet och kostnader för våra kunder. Vi uppmärksammar varje persons engagemang och bidrag till vår framgång.

Ödmjukhet 
Ens egna krav - materiella samt immateriella, enskilda såväl som de som rör företaget som helhet - måste alltid hållas inom rimliga gränser. Vi får inte glömma att vår framgång beror på förtroendet hos våra intressenter, särskilt våra kunder och inte minst aktieägare, och att vi ständigt måste arbeta för att bygga upp detta förtroende. Det är av den anledningen som våra intressenter, deras önskningar och deras förväntningar, står i fokus för våra överväganden och åtagande, för vår planering och genomförande.

Varaktighet - Hållbarhet 
Byggnationer formar den värld vi lever i, på ett omfattande sätt. Konsekvenserna för människor och miljö är varierande och - precis som våra byggnader - långvariga. Medvetenheten om problemet kräver att vi agerar på en daglig basis. Vi arbetar med att utveckla lösningar och intelligent teknik och vi bygger nätverk med alla som är involverade i byggprocessen. Tillsammans tar vi ansvar. Tillsammans finns det mycket vi kan förändra. På så sätt bidrar vi till att säkra en hållbar värld för kommande generationer.

Respekt 
Respekten för andras berättigade önskemål och behov är en självklarhet mellan entreprenören och kunden, mellan anställda och deras överordnade, mellan företag och deras aktieägare, men det är inte tillräckligt. Respekt måste alltid åtföljas av rättvisa. Vi förväntar oss detta från båda sidor - även exempelvis från överordnade mot sina anställda, eller mellan könen. Vi främjar lika möjligheter, en arbetsmiljö som kännetecknas av rättvisa åtgärder och fritt från trakasserier av alla slag, och lägger stor vikt vid miljö, arbets- och hälsoskydd - inte bara i vårt företag och för våra anställda, men även för våra samarbetspartners.

Pålitlighet 
Alla människor i och omkring bolaget måste kunna räkna med varandra. Varje byggnad är unik, med sina egna individuella krav på kalkyl, design, utförande och drift. Eftersom vi arbetar på ett disciplinerat sätt kan våra kunder förvänta sig att vi på ett tillförlitligt sätt slutför komplexa byggprojekt med överenskommen kvalitet, i tid och inom budget. Långsiktigt kan pålitliga partnerskap endast garanteras genom en hög etisk standard. Vi avvisar kategoriskt alla former av korruption.